Κάτι (του Robert Creeley)

Published
Ανέκδοτη μετάφραση

Robert Creeley

Something                                                       Κάτι

I approach with such                                                   Πλησιάζω με προσοχή
a careful tremor, always                                             σιγοτρέμοντας, πάντα
I feel the finally foolish                                              αισθάνομαι την τελικά ανόητη

question of how it is,                                                   ερώτηση του πώς, εντέλει,
then, supposed to be felt,                                          κάτι πρόκειται να γίνει αισθητό
and by whom. I remember                                         και από ποιόν. Θυμάμαι

once in a rented room on                                            κάποτε σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο
27th street, the woman I loved                                 στην 27η Οδό, την γυναίκα που τότε
then, literally, after we                                                αγαπούσα, κυριολεκτικά, μετά

had made love on the large                                         που κάναμε έρωτα στο μεγάλο
bed sitting across from                                                 κρεβάτι απέναντι
a basin with two faucets, she                                      από τον νιπτήρα με τις δύο βρύσες,

had to pee but was nervous,                                       να θέλει να κατουρήσει, αγχωμένη
embarrassed I suppose I                                               γιατί ντρεπόταν, υποθέτω, που
would watch her who had but                                     θα την κοιτούσα, η ίδια που μόλις

a moment ago been completely                                 πριν ένα λεπτό ήταν τελείως
open to me, naked, on                                                   ανοιχτή στα χέρια μου, γυμνή,
the same bed. Squatting, her                                       μαζί μου στο κρεβάτι. Σκυμμένη,

head reflected in the mirror,                                       το κεφάλι της να αντανακλάται
the hair dark there, the                                                 στον καθρέφτη, τα σκούρα μαλλιά της εκεί,
full of her face, the shoulders,                                    το σύνολο του προσώπου, οι ώμοι,

sat spread-legged, turned on                                       να κάθεται με ανοιχτά τα πόδια, να ανοίγει
one faucet and shyly pissed. What                             την βρύση, να κατουρά ντροπαλά. Τι
love might learn from such a sight.                            μπορεί ο έρωτας να μάθει από τέτοια εικόνα