Του Μάριου

Published
Χάρτης 46 (Οκτώβριος 2022)

 

ΧΑΡΤΗΣ 46 {ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022}

{Κλίμακες}

του Στάθη Γουργουρή

 

ΜΠ1

Μάριος Ποντίκας (1942-2022)

 

Του Μάριου
 

Ένα βή­μα εδώ, ένα βή­μα εκεί
ανά­με­σά τους ο θά­να­τος.
Το θέ­μα εί­ναι πώς τον πα­ρα­κάμ­πτεις.
Το ρί­χνεις κα­λή ώρα στο κου­τσό.
Εί­ρων του πε­ζο­δρο­μί­ου,
όπως λέ­νε στη πιά­τσα
όσοι κρα­τά­νε τσί­λιες στον εαυ­τό τους
τον πα­ρα­κάμ­πτη μιας ιστο­ρί­ας
που κολ­λά­ει σε όλους ανε­ξαι­ρέ­τως.

Τρέ­χα να δεις αν έρ­χο­μαι,
πα­ρα­χα­ρά­κτη!

Στή­σε καρ­τέ­ρι στη γω­νιά
και ση­μά­δε­ψε ανά­με­σα στα βή­μα­τα.

Κι αν τύ­χει το πρωί να μη ξυ­πνή­σει
ο ήλιος που χρό­νια τώ­ρα μας πα­ρα­βλέ­πει
χω­ρίς πο­τέ να βα­ρε­θεί
τέ­τοιες ακρό­τη­τες του γέ­λιου,
σκέ­ψου με τι λε­πί­δες θα κό­ψει φλοί­δες
τις σκη­νές του έρ­γου ο θυ­ρω­ρός.

Εί­ρων ή Βύ­ρων;
δεν δια­βά­ζω κα­λά το κου­δού­νι.

Ένα βή­μα εδώ, ένα βή­μα εκεί
κά­ποια στιγ­μή απλά άλ­λα­ξε
η φω­το­γρα­φία.


[17-9-2022]